Stadia raka

Poszczególne stopnie raka prostaty wskazują na poziom jego złośli­wości. Określenie odpowiedniego stadium mówi nam zaś o tym, czy na­stąpiły przerzuty i jak daleko sięgają. Lekarz ocenia stadium nowotwo­ru, opierając się na starannie przestudiowanych wynikach wszystkich badań. To krok o podstawowym znaczeniu, ponieważ w przypadku raka ograniczonego do gruczołu krokowego istnieje duże prawdopodobień­stwo wyleczenia. Kiedy nowotwór wykroczy poza granice stercza, szan­sa na przeżycie pacjenta się zmniejsza. Określenie stadium raka infor­muje chorego oraz jego lekarza o tym, jak bardzo nowotwór jest za­awansowany. Niektórzy mężczyźni uznają tego rodzaju wiadomość za pomocną w omawianiu z lekarzami możliwych sposobów terapii. Innym natomiast wydaje się ona po prostu zbyt przytłaczająca. Jeśli masz pyta­nia na temat diagnozy lub stadium raka, porozmawiaj o tym koniecznie ze swoim lekarzem.

System TNM

To najbardziej popularny w Stanach Zjednoczonych system oceny stopnia zaawansowania raka. Raport na temat poziomu zaawansowania twojej choroby, jaki patolog wysyła lekarzowi, zawiera trzy duże litery: T, N oraz M.

  • T oznacza guza (ang. tumor) i wskazuje na to, że rak znajduje się w granicach gruczołu prostaty.
  • N odnosi się do węzłów chłonnych (ang. nodes) i świadczy o tym, czy nowotwór rozprzestrzenił się, czy też nie, na okoliczne węzły limfatyczne.
  • M dotyczy przerzutów (ang. metastasis). To medyczne określenie nowotworu, który rozszedł się do innych tkanek lub narządów, ta­kich jak kości lub płuca.

Do każdej z tych liter dołączona jest cyfra i prawdopodobnie jeszcze jedna mała litera. Cyfry, w skali od 0 do 4, oznaczają zakres i rozmiary no­wotworu. Małe litery, od „a” do „c”, wskazują na umiejscowienie raka.

Kiedy znane są wyniki T, N i M, przypisujemy nowotworowi określo­ne stadium w skali od jednego do czterech.

Stadium I. Oznacza bardzo wczesną fazę raka, który ogranicza się do cząsteczek mikroskopijnej wielkości, znajdujących się w prostacie, i nie daje się wyczuć podczas badania palpacyjnego per rectum.

Stadium II. Nowotwór można wyczuć podczas badania przez odbyt­nicę, ale pozostaje on w obrębie gruczołu stercza.

Stadium III. Rak rozprzestrzenił się poza prostatę do pęcherzyków nasiennych lub sąsiednich tkanek w pęcherzu.

Stadium IV. Oznacza zaawansowany stopień raka, który daje prze­rzuty do węzłów chłonnych, kości, płuc oraz innych narządów.

Niektórzy lekarze stosują starszy i bardziej tradycyjny system ABCD. W tym systemie A i B oznacza nowotwór, który nie wychodzi poza gra­nice prostaty, a C i D raka, który rozprzestrzenił się na inne części ciała. Podobnie jak w skali TNM, do każdej dużej litery w systemie ABCD do­dajemy podkategorię, określającą szczegóły danego stadium. System ABCD ma mniej kategorii i dlatego uważany jest za mniej dokładny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.