Czym jest rak

Rak to choroba powodowana przez nieprawidłowe komórki, które dzielą się i rozrastają w sposób niekontrolowany. Mogą one rozprzestrzeniać się na zdrową tkankę i zabu­rzać normalne funkcjonowanie komórek. Jeśli nowotwór nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryty, zagraża życiu pacjen­ta. Nowotwór bierze swój po­czątek od uszkodzenia (muta­cji) DNA w pewnych komórkach organizmu. DNA zawiera po­niekąd zestaw „instrukcji”, we­dług których komórki rosną, dzielą się, rozwijają różne wy­specjalizowane funkcje i w koń­cu zamierają. W zdrowych komórkach często zachodzą mutacje DNA, ale komórki te mają też zdolność naprawiania większości tych uszko­dzeń. Gdy komórki nie potrafią dokonać tego rodzaju napraw, przeważ­nie obumierają.

Ogólne zdrowie organizmu zależy częściowo od owej delikatnej równo­wagi między wzrostem i rozwojem komórek a naturalnym procesem ich obumierania (apoptozy). Czasami jednak ten proces nie przebiega pra­widłowo i pewne mutacje nie zostają naprawione czy też usunięte. Kie­dy tak się dzieje, komórki mogą rozrastać się bez oporu i stają się ra­kowe. Mutacje sprawiają również, że owe komórki żyją dłużej niż nor­malnie.

W niektórych, lecz nie wszystkich rodzajach nowotworów nieprawidło­we komórki tworzą niewielkie skupiska (guzki), które rozwijają się w gęś­ciej upakowane, twarde guzy. Komórki rakowe mogą atakować i nisz­czyć zdrowe komórki, wrastając bezpośrednio do sąsiadujących narzą­dów i tkanek lub przenosząc się do innych części ciała wraz z krwią lub przez układ limfatyczny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.