Szukanie wsparcia

W dniach i tygodniach po zakończeniu leczenia raka możesz się po­czuć tak, jakbyś nagle został na świecie sam. Przyjaciele i rodzina są w stanie pomóc ci wypełnić tę pustkę, ale czasami jedynie inni ludzie wyleczeni z choroby nowotworowej – ci, którzy wiedzą jak to jest – da­dzą ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Pewne grupy wsparcia skupia­ją osoby, które miały raka. Uczestnicy rozmawiają w nich o swoich do­świadczeniach i uczuciach, wysłuchują problemów innych ludzi i dys­kutują o trudnościach, jakich doznają w życiu po wyleczeniu się z cho­roby nowotworowej.

Nie każdy potrzebuje grupy wsparcia. Czasami wystarczy to, że ma się rodzinę i przyjaciół. Dla niektórych jednak pomocny może być kon­takt z ludźmi spoza najbliższego kręgu.

Czy grupa wsparcia to coś odpowiedniego dla ciebie?

Jeśli odpowiesz twierdząco na większość przedstawionych poniżej py­tań, przyłączenie się do grupy wsparcia może okazać się dobrym posu­nięciem.

 • Czy swobodnie dzielisz się swoimi odczuciami z innymi ludźmi znaj­dującymi się w podobnej sytuacji?
 • Czy jesteś zainteresowany tym, żeby posłuchać o przeżyciach innych chorych?
 • Czy potrafiłbyś skorzystać z rad innych ludzi wyleczonych z raka?
 • Czy dobrze się czujesz w grupie?
 • Czy masz jakieś pomocne informacje lub wskazówki, którymi chciał­byś podzielić się z innymi?
 • Czy wyciąganie pomocnej ręki do innych wyleczonych z choroby nowotworowej zapewniłoby ci satysfakcję?
 • Czy czułbyś się dobrze wśród ludzi, którzy korzystają z innych niż ty metod radzenia sobie ze swoim schorzeniem?
 • Czy interesuje cię to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat spraw związanych z nowotworami?

Grupy wsparcia dzielą się przeważnie na dwie główne kategorie – te pro­wadzone przez pracowników służby zdrowia, takich jak psychologowie lub pielęgniarki, oraz takie, którymi kierują sami uczestnicy. Niektóre z nich zor­ganizowano w celach edukacyjnych. W innych nacisk kładzie się na wspar­cie emocjonalne i dzielenie się doświadczeniami. Część grup zajmuje się konkretnymi rodzajami raka, podczas gdy inne mają większy zakres zainte­resowań i skupiają ludzi z wszelkimi typami chorób nowotworowych.

Bez względu na to, jak dana grupa wsparcia jest zorganizowana, cel ich wszystkich powinien być taki sam – uczestniczenie w spotkaniach ma pomóc ludziom radzić sobie z rakiem i poprawić jakość ich życia.

Korzyści

Klucz do sukcesu w uczestniczeniu w grupach wsparcia polega na znalezieniu takiej, która zaspokaja konkretne potrzeby emocjonalne i pasuje do osobowości chorego. A oto korzyści, jakie można uzyskać:

Poczucie przynależności. Wśród członków grupy tworzy się często szczególne poczucie koleżeństwa. Kiedy poczujesz się akceptowany w grupie, być może bardziej zaakceptujesz też siebie samego.

Zrozumienie. Członkowie grupy wsparcia z własnego doświadczenia znają to, czego sam doznajesz, i nie musisz im tego wyjaśniać. Możesz wyrażać swoje uczucia bez obawy, że zostaniesz źle zrozumiany.

Wymiana rad. Kiedy ludzie z grupy o czymś mówią wiesz, że sami to przeżyli. Mogą omawiać różne metody zaradcze, które sprawdziły się w ich przypadku, oraz takie, które im nie pomogły. I tu przestroga: do grup wsparcia trafiają też ludzie prezentujący opinie niemające uzasad­nienia, które mogą być potencjalnie szkodliwe. Najlepiej zawsze rozwa­żać wszelkie rady pochodzące z bardziej wiarygodnych źródeł. A przed podjęciem jakichkolwiek działań konsultować się z lekarzem.

Istnieją też internetowe grupy wsparcia, ale i tutaj również trzeba za­chować ostrożność, ponieważ zamieszczone informacje nie zawsze są wiarygodne – złe rady wymieszane są tam z dobrymi. Wadą interneto­wych grup wsparcia jest to, że często nie wiadomo zbyt wiele o osobach, z którymi się kontaktujemy. Unikaj grup, które obiecują cudowne uzdro­wienie lub uważają że same w sobie stanowią substytut terapii medycz­nych. Szukaj grup stowarzyszonych w znanych organizacjach lub pro­wadzonych przez specjalistów z zakresu medycyny.

Przyjaźń. Członkowie grupy mogą wnieść radość do twojego życia, a także zaoferować ci praktyczne wsparcie – wysłuchać cię, kiedy chcesz porozmawiać, zabrać cię na odprężającą przejażdżkę i dotrzymać towarzystwa podczas ćwiczeń. Abyś mógł odnieść największą korzyść ze spotkań z grupą muszą sprawiać ci one przyjemność. Gdy uznasz je za krępujące lub poniżające, zaufaj swoim instynktom i przestań uczęsz­czać na spotkania. Poza tym nie wszystkie grupy wsparcia są pożytecz­ne i konstruktywne. Niektóre grupy niestarannie prowadzone stają się miejscem, gdzie daje się jedynie upust złym uczuciom, co może wpra­wić cię w depresję i tylko pogłębić frustrację.

Jak znaleźć grupę wsparcia

To, jaką grupę wsparcia wybierzesz, zależy w dużej mierze od jej do­stępności w miejscu twojego zamieszkania. Aby znaleźć taką grupę:

 • Poproś o pomoc lekarza lub kogoś innego z personelu medycznego.
 • Poszukaj w książce telefonicznej lub gazecie z ogłoszeniami.
 • Skontaktuj się z ośrodkami pomocy społecznej, bibliotekami lub or­ganizacjami religijnymi.
 • Spytaj ludzi, którzy chorują lub chorowali na raka.
 • Skontaktuj się instytucją zajmującą się walką z nowotworami, na przykład centrum onkologicznym.

Większość grup wsparcia jest darmowa albo pobiera dobrowolne da­rowizny lub jedynie niewielkie opłaty na pokrycie kosztów spotkań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.