Archive for the ‘Po zdiagnozowaniu raka gruczołu krokowego’ Category

Odpowiedzi na pytania

Co to są markery nowotworowe? To substancje wytwarzane przez komórki rakowe; występują one w naszej krwi. Gdy ich stężenie jest podwyższone, może to świadczyć o obecności raka. W czasie leczenia oraz następujących po nim wizyt kontrolnych twoja krew może być rutynowo badana, aby sprawdzić, czy poziom markerów nowotworowych nie jest podwyższony. PSA to tego rodzaju [...]

Rokowania

Współczynnik przeżycia w przypadku raka gruczołu krokowego znacznie się poprawił w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Według Amery­kańskiego Towarzystwa Przeciwrakowego liczba zgonów z powodu no­wotworu prostaty zmniejszyła się o 34 procent między rokiem 1990 a 2004. Obecnie wskaźnik śmiertelności wynosi około 25 zgonów na 100 tysięcy osób. W połowie lat osiemdzie­siątych XX wieku współczynnik przeżycia pięciu [...]

Co dalej

Schemat podejmowania decyzji przedstawiony poma­ga podsumować kolejne kroki, jakie trzeba przejść w procesie diagnozo­wania raka stercza. Podejrzenie o raka – poprzedzone testem wykazują­cym podwyższone stężenie PSA oraz świadczącym o nieprawidłowo­ściach badaniem per rectum – prowadzi do biopsji i pobrania niewiel­kich próbek tkanki gruczołu krokowego. Gdy w laboratorium w owych próbkach zostaną wykryte komórki nowotworowe, analizuje [...]

Stadia raka

Poszczególne stopnie raka prostaty wskazują na poziom jego złośli­wości. Określenie odpowiedniego stadium mówi nam zaś o tym, czy na­stąpiły przerzuty i jak daleko sięgają. Lekarz ocenia stadium nowotwo­ru, opierając się na starannie przestudiowanych wynikach wszystkich badań. To krok o podstawowym znaczeniu, ponieważ w przypadku raka ograniczonego do gruczołu krokowego istnieje duże prawdopodobień­stwo wyleczenia. Kiedy nowotwór [...]

Dodatkowe badania

W zależności od zaleceń lekarza oraz rodzaju raka można przeprowa­dzić jedno lub więcej z następujących badań, aby sprawdzić, czy nowo­twór się rozprzestrzenił. Wielu pacjentów nie wymaga dodatkowych testów i może podjąć leczenie wybrane na podstawie charakterystyki guzów oraz wyników badania stężenia PSA. Badanie ultrasonograficzne. Można posłużyć się tą techniką, aby określić wielkość i kształt prostaty. [...]

Klasyfikacja nowotworów

Kiedy biopsja potwierdzi obecność raka, następnym krokiem jest je­go klasyfikacja, polegająca na ocenie, czy jest to wolno, czy też szybko rosnący rodzaj. Patolog bada pod mikroskopem próbki tkanek, porów­nując komórki rakowe prostaty ze zdrowymi. Im bardziej komórki no­wotworowe z danej próbki różnią się od prawidłowych, tym złośliwsza postać i większe prawdopodobieństwo szybkich przerzutów. Patolog przypisuje [...]

Badania kontrolne i diagnoza

Jako że rak prostaty często nie daje żadnych objawów ani oznak, re­gularne badania przesiewowe są niezmiernie ważne w wykrywaniu tego nowotworu we wczesnym stadium. Mężczyźni, którzy decydują się na badania kontrolne, zwykle zaczynają się im poddawać w wieku około pięćdziesięciu lat. Warto pomyśleć o przebadaniu się wcześniej, jeśli w rodzinie ktoś miał raka stercza (w [...]

Oznaki i objawy

Problem powiązany z nowotworem prostaty polega na tym, że choro­ba ta zazwyczaj nie daje żadnych sygnałów ostrzegawczych. Nowotwór może pozostać niezauważony do czasu, aż rozprzestrzeni się poza stercz i stanie się dużo trudniejszy do leczenia. Kiedy pojawią się objawy za­awansowanego nowotworu gruczołu krokowego, bardzo łatwo przypi­sać je innej chorobie. Na przykład wiele symptomów jest podobnych [...]

Czym jest rak

Rak to choroba powodowana przez nieprawidłowe komórki, które dzielą się i rozrastają w sposób niekontrolowany. Mogą one rozprzestrzeniać się na zdrową tkankę i zabu­rzać normalne funkcjonowanie komórek. Jeśli nowotwór nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryty, zagraża życiu pacjen­ta. Nowotwór bierze swój po­czątek od uszkodzenia (muta­cji) DNA w pewnych komórkach organizmu. DNA zawiera po­niekąd zestaw „instrukcji”, we­dług [...]

Po zdiagnozowaniu raka gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego to najczęściej zagrażający życiu rodzaj nowotworu u mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Co roku roz­poznawanych jest w tym kraju ponad 186 tysięcy nowych przypadków tej choroby. Nowotwór stercza to także druga w kolejności główna przy­czyna zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi u amery­kańskich mężczyzn – pierwszą z nich stanowi rak płuc. Wraz z wiekiem wzrasta [...]