Obecne zalecenia

A zatem, czy powinniśmy poddawać się testom na PSA? Wciąż nie ma na to ostatecznej odpowiedzi. Z instytucji medycznych, które wypo­wiedziały się na temat tego testu, około jedna trzecia opowiada się za korzystaniem z niego, jedna trzecia zajmuje stanowisko neutralne i ko­lejna jedna trzecia go nie popiera. Amerykańskie Towarzystwo Przeciw- rakowe (ACS – skrót z ang. American Cancer Society), Krajowa Sieć Badań nad Rakiem oraz Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA – skrót z ang. American Urological Association) znajdują się wśród instytucji popierających ów test. Pierwsza z tych organizacji za­leca następujące postępowanie:

  • Coroczne badanie prostaty obejmujące test na PSA oraz badanie per rectum u wszystkich mężczyzn powyżej pięćdziesiątki.
  • Mężczyźni czarnoskórzy powinni badać się w ten sposób od czter­dziestego piątego roku życia z uwagi na występujące u nich większe ryzyko zachorowania na prostatę.
  • Mężczyźni wszystkich ras, którzy mają przypadki nowotworu ster­cza w rodzinie, powinni zacząć poddawać się badaniom kontrolnym po przekroczeniu czterdziestki.

Zarówno Amerykańskie Towarzystwo Przeciwrakowe (ACS), jak i Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA) zaleca, aby kontynu­ować tego rodzaju coroczne badania przez resztę życia. Wielu panów po siedemdziesiątce wciąż cieszy się wspaniałym zdrowiem i dobrą jako­ścią życia. Mogą przeżyć jeszcze co najmniej piętnaście lat i w konse­kwencji czerpać korzyść z rutynowych badań PSA. Inne organizacje su­gerują jednak, że po przekroczeniu siedemdziesiątego roku życia wyko­nywanie tego testu może nie być już potrzebne, zwłaszcza w przypad­kach, gdy oczekiwana długość życia jest mniejsza niż dziesięć lat. Ame­rykańskie Towarzystwo Medyczne (AMA – skrót z ang. American Medical Association) zaleca, aby informować mężczyzn o pożytkach badań przesiewowych w kierunku raka prostaty oraz związanym z tym ryzyku. Test na PSA powinien być dostępny dla tych, którzy chcą się mu poddać. Towarzystwo to odmówiło jednak poparcia masowych badań przesiewowych dotyczących nowotworów stercza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.