Inne wskaźniki

Inne substancje chemiczne występujące we krwi mogą służyć jako wskaźniki świadczące o istnieniu raka prostaty we wczesnym stadium. Zaliczamy do nich:

  • ludzką kalikreinę gruczołową,
  • chromograninę A,
  • swoisty antygen błony komórkowej stercza (PSMA),
  • wczesny antygen raka prostaty 2 (EPCA-2),
  • gen nowotworu stercza 3 (PCA3).

Badania przesiewowe na oznaczenie tych substancji mogłyby w osta­tecznym rozrachunku okazać się wiarygodnymi wskaźnikami raka gru­czołu krokowego. Nowe testy mierzące rozmieszczenie różnych rodza­jów białek we krwi – tzw. wzory protemiczne surowicy – mogą prowa­dzić do opracowania trafniejszych metod określania tego, czy podwyż­szone stężenie PSA rzeczywiście świadczy o raku prostaty. Tego typu badania mogą być stosowane zamiast biopsji do potwierdzenia obecno­ści choroby.

Badania genowe. Jeśli naukowcom uda się zidentyfikować gen czy też grupę genów odpowiedzialnych za nowotwory stercza, wtedy męż­czyźni będący ich nosicielami mogliby zostać poddawani dokładniejszej obserwacji, aby ewentualnego raka dało się wykryć u nich w bardzo wczesnej fazie. Owi panowie byliby nawet w stanie zapobiec rakowi za pomocą zmiany stylu życia, z tym również diety.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.